Audyty – Świadectwa energetyczne

 

Od 1 stycznia 2009r. budynki/lokale oddawane do użytkowania, wprowadzane do obrotu lub stanowiące przedmiot najmu oraz budynki, dla których w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie charakterystyka energetyczna, muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1373), wdrażającej postanowienia dyrektywy Unii Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z dnia 16 grudnia 2002r. Dyrektywa Unii Europejskiej nałożyła na państwa członkowskie obowiązek zmniejszenia energetycznego oddziaływania sektora mieszkaniowego i usługowego na środowisko.

Inwestor obowiązany jest dołączyć kopię świadectwa energetycznego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane). Dokumenty te składa się we właściwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Brak świadectwa przy sprzedaży/wynajmie obiektu jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady i może stanowić podstawę do roszczeń ze strony nabywcy/najemcy.

Audyty energetyczneCelem charakterystyki energetycznej jest ocena energochłonności obiektu, co bezpośrednio przekłada się na koszty jego eksploatacji a w perspektywie zrównoważonego rozwoju, wpłynie na ukształtowanie lokalnego rynku nieruchomości i umożliwi ocenę standardu energetycznego budynków – zarówno w zakresie ochrony cieplnej jak i systemu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu wentylacji. Wprowadzenie obowiązku sporządzania świadectw jest działaniem mającym na celu promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie.

Świadectwa sporządzane są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

W celu podniesienia standardu energetycznego budynków wprowadza się rozwiązania termomodernizacyjne, których zakres i parametry techniczno-ekonomiczne stanowią przedmiot audytu energetycznego. Audyt energetyczny to opracowanie wskazujące optymalne rozwiązanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – ulepszenia, spośród rozpatrywanych kilku wariantów, z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia jak i oszczędności energii. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

Audyty energetyczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego, stanowią jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

W związku z powyższym Biuro Usług Technicznych pragnie zaprezentować Państwu swoją ofertę w zakresie następujących usług:

1. sporządzanie świadectw energetycznych (certyfikatów energetycznych),
2. sporządzanie projektowanej charakterystyki energetycznej
3. sporządzanie audytów energetycznych i remontowych celem pozyskania:

  • premii termomodernizacyjnej - w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji termomodernizacyjnej,
  • premii remontowej - w wysokości 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia (dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku)
  • premii kompensacyjnej (przysługującej Inwestorowi jeśli dniu 25.04.2005r. był właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym znajdował się minimum jeden lokal kwaterunkowy) przeznaczonej na spłatę części kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięcia remontowego lub remontu budynku jednorodzinnego. Wysokość premii zależna jest od kilku czynników a jej wielkość może wynieść od kilku do kilkuset tysięcy złotych

4. doradztwo energetyczne.

 

Biuro Usług Technicznych

ul. Świętowidzka 6/9
61-058 Poznań

tel. kom. 604 127 624
e-mail:
kontakt@biuro-uslug-technicznych.pl

NIP: 782-105-88-43
REGON: 632151310